Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych w 2018 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 21.12.2017

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

OGŁOSZENIE

 

            Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

 

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków planowanych na realizację zadania*

Koszty realizacji zadania w roku 2017

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

162 000,00

162 000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

25 000,00

25 000,00

3.

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży

- karate

- judo.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

13 000,00

 

10 000,00

3 000,00

23 000,00

 

20 000,00

3 000,00

4.

Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

5 000,00

4 000,00

5.

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

30 000,00

30 000,00

6.

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

50 000,00

50 000,00

7.

Prowadzenie Informacji Turystycznej

15.01.2018 r.-15.12.2018 r.

30 000,00

30 000,00

8.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek”.

15.01.2018 r.-31.12.2018 r.

44 000,00

42 800,00

9.

- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,

- Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),

- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.

15.01.2018 r.-31.12.2018 r.

8 000,00

8 000,00

10.

Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

15.01.2018 r.-31.12.2018 r.

10 000,00

10 000,00

11.

Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”

15.01.2018 r.-31.12.2018 r.

15 000,00

12 000,00

 

 

 

392 000,00

396 800,00

 

* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.

 

Termin składania ofert na zadanie - do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 1200
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.

 

Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór umowy na realizację zadań publicznych

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych