Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 12.05.2017

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:
 
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
1.
Udzielanie osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego
01.06.2017r. – 31.12.2017r.
10000 zł
 
 
 
10 000,00 zł
 
 
* wysokość środków planowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 r.
 
Termin składania ofert na zadanie - do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 1200
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
 
Opis zadania, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. dostępne są na stronie internetowej www.gminaostroda.pl zakładka: organizacje pozarządowe/konkursy.