Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 06.12.2018

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”:

 

Wysokość środków planowanych na realizację zadania 3 194 724,00zł określona jest na podstawie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 -2021.

Czas realizacji zadania 1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

 

Termin składania ofert na zadanie - do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 1200

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.


Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Koszty realizacji zadania wyniosły:

  • w roku bieżącym 836 074,10zł
  • w roku ubiegłym 736 194,00zł

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda

Załącznik nr 1 do Wytycznych - Wzór oferty na realizację zadań publicznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych - Wzór umowy na realizację zadań publicznych

Załącznik nr 3 do Wytycznych - Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych