Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 30.08.2017

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej „ustawą", w zw. z zał. do Uchwały Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem"

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektów współfinansowanych

ze środków zewnętrznych

 

Rodzaj zadania.
Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie:
- przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.

Kwota zaplanowana na realizację zadania, stanowiącego przedmiot niniejszego konkursu wynosi 100.000,00 zł.

 

Termin składania ofert.
Kompletne oferty należy składać do dnia 19.09.2017 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych", w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 (do godz. 15.30) lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Ostróda).

 

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na realizację zadań publicznych.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy na realizację zadań publicznych.

Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych.