OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

Organizacje pozarządowe - Konkursy 10.01.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 Wójta Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:


Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków planowanych na realizację zadania*

1.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie

15.02.2013r.-15.12.2013r.

40.000,00

2.

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

15.02.2013r.-15.12.2013r.

12.000,00

 

 

 

52.000,00

* wysokość środków planowanych na realizację zadania określona jest na podstawie projektu uchwały
budżetowej, Gmina Ostróda zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację
zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

 

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 31 stycznia 2013r. do godz. 1500
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202.

Opis zadania, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2013r. dostępne są na stronie internetowej www.gminaostroda.pl zakładka: organizacje pozarządowe/konkursy.

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających sie o dotacje z budżetu Gminy Ostróda

Oferta na realizację zadania publicznego

Umowa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego


Sporządziła: Marta Podgórska
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi