Podpisanie umów na realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Inwestycje unijne 30.05.2018

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowy na realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

 

W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane będą następujące zadania:

1. „Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego  terenu w Turznicy” – całkowity koszt realizacji zadania 18.890,02 zł, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje  najważniejszy historycznie obszar Turznicy z dzwonnicą i obeliskiem. Pierwszą drewnianą dzwonnicę wzniesiono prawdopodobnie już w średniowieczu. Obecnie istniejący obiekt obudowanej ścianami z desek dzwonnicy ma historię XVIII-wieczną, ale jej obecny kształt pochodzi z lat 20 XX wieku. Natomiast obelisk poświęcony mieszkańcom Turznicy poległym podczas I wojny światowej wzniesiono obok dzwonnicy około 1923 r. (obecnie pełni funkcję wiejskiej kapliczki).

W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót:
- remont i renowacja dzwonnicy,
- remont i konserwacja obelisku,
- montaż tablic okolicznościowych,
- zagospodarowanie terenu zielonego i mała architektura.

Realizacja tego ważnego dla mieszkańców Turznicy zadania zbiega się z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski, odsłonięcie obelisku będzie doskonałą okazją do oddania czci poległym podczas I Wojny Światowej mieszkańcom Turznicy w walce o niepodległość.

 

2. „Doposażenie działki 325/4  w zestaw do  Street workaut” w Starych Jabłonkach -  całkowity koszt realizacji zadania 12.525,10 zł – kwota dofinansowania 9 926,10 zł.

 

Przedsięwzięcie obejmuję doposażenie terenu w zestaw do street workout. Street workout (pol. uliczny trening) – aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę, czyli aktywność fizyczna polegającą na treningu siłowym opartym o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała.
Inwestycja uzupełni utrwalany w świadomości mieszkańców wizerunek miejscowości jako idealnego miejsca do rozwoju sportu i rekreacji.  

 

W dniu dzisiejszym podpisano także list intencyjny pomiędzy Gminą Ostróda a Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczący wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda -  całkowity koszt realizacji zadania 1 000 000,00 zł, wkład Województwa Warmińsko - Mazurskiego 700 000,00 zł, wkład Gminy Ostróda 300 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni komfort podróżowania i w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych.