Podpisanie umowy

Inwestycje unijne 12.05.2010

W dniu 11 maja 2010 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji infrastrukturalnej w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda. Prace związane z przygotowaniem projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I” trwały 2 lata.

 


W lipcu 2009 roku Gmina Ostróda złożyła wniosek odofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 18 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wraz z Z-cą Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie  projektu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 000 000 zł, gdzie wkład gminy kształtuje się w wysokości 3 054 682,50 zł.

Wartość całkowita zadania to 7 054 682, 50 zł. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana w m. Lubajny i Nowe Siedlisko kanalizacja sanitarna (tłoczna i grawitacyjna) o długości ok.5500mb, kanalizacja deszczowa o długości 220 mb oraz zostanie wykonanych 21 przepompowni przydomowych  i 1 przepompownia zbiorcza. Natomiast w miejscowości Zwierzewo zostanie wykonana kanalizacja sanitarna (tłoczna i grawitacyjna) o długości ok 4000mb, 6 przepompowni przydomowych i 2 przepompownie zbiorcze. 

Do przetargu na realizację zadania przystąpiły 2 firmy, najkorzystniejszą  ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie.

 Inżynierem projektu odpowiedzialnym za prawidłową realizację zadania został mgr inż. Roman Budrewicz.