Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Ornowo

Inwestycje gminne 25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ornowo etap I wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 5 015 981,31 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

 

Zakres rzeczowy zadania:
- kanalizacja sanitarna tłoczna,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- przepompownia główna ścieków,
- przepompownie sieciowe ścieków,
- przepompownie przydomowe ścieków,
- sieć wodociągowa,
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody.