Dofinansowanie na inwestycję w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 12.06.2017

Gmina Ostróda pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje.  Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska podczas spotkania dla Beneficjentów w Olsztynie podpisali umowę na realizację zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020. Dla Gminy Ostróda wiąże się to z modernizacją kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowin, z odprowadzeniem ścieków do miejscowości Idzbark oraz budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Szyldak.

 

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- etap I - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin z terminem realizacji do 15 lipca 2018 r.,

- etap II – budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyldak z terminem realizacji do 15 października 2018 r.


Łączny koszt realizacji w/w etapów zamyka się kwotą 4 036 697,60 zł z czego dofinansowanie w ramach PROW  wynosi 1 908 417 zł. Planowany termin wyłonienia wykonawcy, który nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, to koniec lipca 2017 roku.