Podpisanie umowy

Inwestycje unijne 13.04.2010

W dniu 12 kwietnia 2010r. została podpisana umowa na realizację największego, jak dotąd zadania inwestycyjnego
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostróda.

 


Prace związane z przygotowaniem projektu „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” trwały cztery lata. Przez ten czas wykonano dokumentację techniczną oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej o wartości 21.025.629 zł.

 W maju 2009 Gmina Ostróda złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a 27 listopada 2009r. Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin razem z Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał umowę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 15.612.763 zł, gdzie wkład własny gminy kształtuje się w wysokości 5.412.866 zł 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wykonana kanalizacja sanitarna (tłocznej i grawitacyjnej) o długości ok. 60 km, wykonania sieć wodociągowa o długości ok. 26 km,oraz zostanie wykonane 173 przepompowni przydomowych i 19 przepompownia zbiorczych. 

Po realizacji przedsięwzięcia skanalizowanie gminy zmieni się z obecnych 45 % do ok. 75 % w skali całej Gminy Ostróda. Zrealizowane przedsięwzięcie zabezpieczy w zakresie wodno – ściekowym ok. 4.000 mieszkańców Gminy Ostróda.  

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Inżyniera Projektu, którym został mgr inż. Roman Budrewicz.
Do przetargu na realizację zadania przystąpiło 8 firm z terenu całej Polski, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy – konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno – Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o. w Ostródzie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane