Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda

Gmina 25.03.2010

17 marca 2010 roku w budynku Urzędu Gminy Ostróda miało miejsce posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda według następującego porządku:

 


  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
  2. Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
    w 2011 roku.
  4. Projekt uchwały w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
  5. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.
  7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki  na lata 2010-2017
  8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.