Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

Gmina 30.06.2020

W sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

 

Przedmiotowy Raport (do pobrania w tym linku) obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostróda w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Ostróda jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Ostróda  Bogusławowi Fijasowi.

Z racji, że była to sesja absolutoryjna - punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Panu Bogusławowi Fijasowi.

W swoim wystąpieniu Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Ostróda oraz podziękował radnym za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych na rzecz naszego regionu!