Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

Gmina 24.06.2022
W sali sesyjnej  Urzędu Gminy w Ostródzie w dniu 24.06.2022 r. odbyła się L Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Z racji tego, że była to sesja absolutoryjna - jednym z głównych punktów było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi. W swoim wystąpieniu Wójt podziękował Skarbnik Gminy Ostróda Annie Płecha za współpracę i prawidłową realizację finansową budżetu. Ponadto Wójt skierował swoje podziękowania do radnych i wszystkich tych, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju Gminy Ostróda dla dobra społeczności lokalnej.