Tegoroczne inwestycje w Gminie Ostróda

Inwestycje gminne 17.10.2018

Gmina Ostróda pozyskuje środki unijne na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury, jak również spełnią oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, rządowych, „Agencji Rolnej” jak i z własnych.

 

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak – wartość zadania 3 670 125,71 zł. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania inwestycji to 1 812 274 zł.


Sieć kanalizacyjna w m. Idzbark oraz sieć wodno – kanalizacyjną  w m. Kajkowo, ul. Polna – wartość zadania ok. 815 000,00zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej / zabudowa zwarta / w m. Zwierzewo etap II zlewnia przepompowni P-4 /, kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Dębowa i Świetlińska – wartość zadania ok. 970 000,00zł


Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie. wartość zadania  415 626,00zł

 

Aktualnie trwają również pracę w celu wyłonienia wykonawców kolejnych  inwestycji m.in. :

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo,

- budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi ,

- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarna dla m. Bednarki,       

- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej                 

  i sieci wodociągowej dla m. Gierłoż etap I.

 

AKTUALNE INWESTYCJE DROGOWE

 

„Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie” wartość zadania ok. 270 000,00zł;

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny-Tyrowo” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania  ok. 1 800 000,00zł;


„Przebudowa nawierzchni wraz z budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej – ul. Polna w Kajkowie” – wartość zadania ponad 160 000,00zł;


„Przebudowa nawierzchni drogi Morliny-DK15 wraz chodnikiem i budowa kanalizacji deszczowej w m. Morliny” bezzwrotne wsparcie finansowego dla gminy Ostróda z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 760 785,34zł.


Partycypacje Gminy Ostróda w lokalnych inwestycjach drogowych

„Przebudowa drogi powiatowej Smykowo-Rudno 1 189 700,00zł

„Remont drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo” 1 000 000,00zł

„Remont drogi powiatowej Wirwajdy-Nastajki” 201 469,00zł

„Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Wygoda” 300 000,00zł

Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” – ścieżka rowerowa Szafranki-Kajkowo 190 000,00 zł