Turznica i Stare Jabłonki w programie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

Gmina 24.06.2019

W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2019” dofinansowanie otrzymają dwa sołectwa z terenu Gminy Ostróda - Turznica i Stare Jabłonki.

 

1. Majowy Sad- Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach

Wartość  zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wynosi 24 360,00zł, z czego 5 360,00zł stanowi wkład własny beneficjenta znajdujący się w wydatkach bieżących (fundusz sołecki m. Stare Jabłonki na rok 2019) pozostała kwota tj. 19 000,00zł stanowi dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki realizacji zadania zostanie zagospodarowana przestrzeń w centrum miejscowości oraz  nadany zostanie charakter tematyczny nawiązujący do wsi tematycznej jabłkowych smaków. Mała architektura w postaci m.in.   wiaty, wyciskarki soku jabłkowego (tradycyjna prasa), ławek, tablicy informacyjnej uczyni z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennych charakterze niż dotychczas występujące na terenie miejscowości. Będzie to doskonała przestrzeń do kultywowania i ukazywania roli tradycyjnych sadów  w funkcjonowaniu przestrzeni wiejskiej.  

Tradycyjne sady stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej charakterystyczny element krajobrazów wiejskich w Polsce i Europie. Tylko starsze pokolenia pamiętają wysokopienne drzewa owocowe przy wiejskich domach, na miedzach śródpolnych a nawet sadzone wzdłuż dróg. Niestety w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba tych cennych ekosystemów zmniejszyła się o 80%. Sady tradycyjne giną pod ostrzem pił dlatego niezmiernie istotne i pożądane dla zachowania tradycyjnego krajobrazu wiejskiego jest odtwarzanie sadów tradycyjnych.

 

2. Miodowy zakątek w Turznicy

Wartość  zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wynosi 21 942,00zł, z czego 4 942,00zł stanowi wkład własny beneficjenta znajdujący się w wydatkach bieżących (fundusz sołecki m. Turznica na rok 2019) pozostała kwota tj. 17 000,00zł stanowi dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki realizacji zadania zostanie zagospodarowana przestrzeń wokół oczka wodnego oraz  nadany zostanie charakter tematyczny. Mała architektura w postaci m.in.  ławek, tablicy informacyjnej czy modeli uli uczyni z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennych charakterze niż dotychczas występujące na terenie miejscowości. Wokół oczka wodnego powstanie ścieżka spacerowa. Wzdłuż linii  brzegowej zasadzony zostanie miododajny berberys. 

Cechą dawnej wsi była przede wszystkich  stabilność ekologiczna – ludność była w bezpośrednim kontakcie z naturą. Rytm życia był wyznaczany przez pory roku i zjawiska przyrodnicze.  Zaproponowany sposób zagospodarowania działki w elementy z zakresu pszczelarstwa w znaczący sposób nawiąże do wizerunku dawnej wsi.