Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Inwestycje unijne 28.11.2014

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ostróda

Dobiegły końca prace nad realizacją inwestycji ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajączki” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.” Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo.

 

W latach 2010-2012 Gmina Ostróda zrealizowała w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projekt pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej". Projekt dotyczył w części miejscowości Samborowo, miejscowości Zabłocie, Wirwajdy, Smykowo, Rudno, Poburze, Brzydowo, Kroplewo, Smykówko, Bałcyny, Naprom, Pietrzwałd, Lipowo, Marynowo. Przedsięwzięcie dotyczyło budowy sieci wodociągowej, budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, zasileniem energetycznym i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych ze skierowaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Samborowie oraz remontu istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie urządzeń wymaganych do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków.

W ramach dalszych działań z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej 31 marca br. Wójt Gminy Ostróda podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej ,, Środowisko przyrodnicze” dla miejscowości Zajączki. Wartość projektu zgodnie z zapisami umowy wynosi 753.036,78 zł z czego wkład środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 594.475,74zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych zadania.

18 czerwca br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej została podpisana umowa z wykonawcą zadania - Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Rybnie. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy to 20 listopada 2014r. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,996km i obejmowała budowę sieci grawitacyjnej, budowę sieci magistrali kanalizacyjnej tłocznej na odcinku Zajączki –Pietrzwałd, budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej zabudowań położonych poza zlewnią kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę sieci wodociągowej o długości 3,155km.

W projekcie zastosowano wielokrotnie sprawdzone w praktyce rozwiązania katalogowe wykorzystywane w budownictwie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dostosowane do miejscowych warunków lokalizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji pozwoli uregulować gospodarkę wodno-ściekową na obszarze aglomeracji Samborowo w blisko 90%.

Wzrost populacji mieszkańców i rozwój gospodarczy połączony z dążeniem do podwyższenia poziomu życia społeczeństwa powodują konieczność prowadzenia kompleksowych działań porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w gminie, w aglomeracji Samborowo głównie poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, które będą oddziaływać na poprawę zdrowia mieszkańców oraz na trwały i zrównoważony rozwój obszaru.

Istotnym problemem była przestarzała technologia infrastruktury wodociągowej. Rury azbestowo-cementowe powodowały wysokie ryzyko straty wody podczas niekontrolowanych wycieków i awarii. Każdorazowo w wyniku awarii azbest może przedostawać się do powietrza i stanowić zagrożenie dla osób naprawiających usterkę. Ponadto w wyniku awarii azbest może być obecny również w wodzie i tą drogą trafiać do organizmu człowieka.  

Wskazane problemy legły u podstaw niniejszego projektu i wpisują się w priorytety i cele dokumentów strategicznych realizowanego projektu. Potrzeba realizacji projektu wynikała z potrzeb mieszkańców oraz z konieczności stosowania technologii ekologicznych, sprzyjających ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

Celem nadrzędnym projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz poprawa warunków osiedleńczych i inwestycyjnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych poprzez uporządkowanie sieci wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajączki.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zajączki umożliwi wszystkim mieszkańcom dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wpłynie na zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru, stworzy nowe możliwości podłączenia dla indywidualnych gospodarstw i wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą. Tworząc czynnik sprzyjający rozwojowi miejscowości. Dzięki inwestycji zniknie konieczność monitorowania poziomu zapełnienia i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Ograniczy się do minimum możliwość przedostania się niekontrolowanych wycieków ścieków do środowiska naturalnego. Możliwe będzie ograniczenie degradacji środowiska, co wpłynie na poprawę zrównoważonego rozwoju gminy i poprawę jakości środowiska. Poprawi się stan i jakość rzeki Gizela. Dzięki tego typu inwestycjom przyszłe pokolenia będą mogły korzystać ze środowiska utrzymanego w dobrym stanie.

W wyniku realizacji projektu ścieki zostaną przekierowane do oczyszczalni centralnej w Samborowie, co przyczyni się do odciążenia i wyłączenia energochłonnej i kosztownej zakładowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja przyczyni się także do realizacji obowiązków wynikających z KPOŚK.

Budowa sieci wodociągowej pozwoli na wyłączenie z użycia przestarzałej i zagrażającej zdrowiu technologii w postaci rur azbestowo-cementowych. Ograniczy ryzyko wystąpienia awarii i wycieków. Przyczyni się także do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Projekt dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.”