KONKURS FOTOGRAFICZNY

Gmina 05.05.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym - Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii

 

Regulamin
 
I. Cele konkursu:
1.Pobudzanie zainteresowania otaczającą nas przyrodą oraz jej poznawanie.
2.Pokazanie piękna krajobrazu Gminy Ostróda.
3.Popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.
 
II. Organizator:
1.Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.
2.Gmina Ostróda.
 
III. Czas trwania konkursu:
1.Konkurs rozpoczyna się 01 maja  i trwa do 31 maja br.
 
IV. Warunki uczestnictwa:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii obiektów przyrodniczych fauny i flory np. zwierząt lub ciekawych, niepowtarzalnych form roślin, drzew, krzewów, grzybów, skał, kamieni, itp., które wytworzyła natura.
2.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli.
3.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.Do konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
5.Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 
V. Zasady konkursu:
1.Fotografie mogą być czarno – białe lub kolorowe.
2.Do fotografii musi być załączona następująca informacja: - tytuł zdjęcia lub informacja dotycząca przedstawianego obiektu, - miejsce i datę znalezienia obiektu, - imię, nazwisko i wiek autora, - adres autora zdjęć, - telefon kontaktowy.
3.Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wraz z opisem.
4.Fotografie należy przesłać na adres mailowy: lub na tel. 668460654.
 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1.Ocena nadesłanych prac dokonana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzje Jury Konkursu będą ostateczne.
3.Organizator przewiduje dyplomy i  nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
4.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i lista laureatów  zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo 3 czerwca br.
 
VII. Postanowienia końcowe:
1.Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania.
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z tym, iż Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu i wykorzystania zdjęć do celów związanych wyłącznie z konkursem oraz w celach informacyjno – marketingowych Organizatora.
3.Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)
4.W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
5.Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.