Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach

29.09.2022

Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach”. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami, wyłazem dachowym, instalacją odgromową, otynkowanie i pomalowanie pomieszczeń piwnicy, wymianę drzwi zewnętrznych, uzupełnienie chodnika i ogrodzenia przy świetlicy.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach
obrazek news
Inwestycje gminne

Poprawa Infrastuktury drogowej

28.09.2022

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano progi zwalniające na drogach gminnych w miejscowościach Nowe Siedlisko i Lubajny.

Poprawa Infrastuktury drogowej
obrazek news
Inwestycje gminne

Mikroretencja wód w miejscowości Reszki

23.09.2022

W ramach KONKURSU „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w 2022 r. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Reszki".

Mikroretencja wód w miejscowości Reszki
obrazek news
Inwestycje gminne

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

15.09.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda” i przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z firmą EKOINBUD Spółka  z o.o. z Gdańska. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola (wraz z   wymianą instalacji) oraz  dobudowę do niego nowej modułowej części przedszkola.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach
obrazek news
Inwestycje gminne

W Durągu trwają prace budowlane w ramach realizacji ogromnej, 10-milionowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg”.

14.09.2022

Właśnie zakończono pierwszy etap budowy. Wybudowana sieć umożliwi mieszkańcom Durąga odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Samborowie oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego w naszej gminie, szczególnie wód rzeki Dylewki. W ramach zadania zaplanowano także połączenie wodociągowe Durąga z Kraplewem co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Następnym etapem realizacji inwestycji będzie budowa drogi gminnej, co w znacznym stopniu zwiększy komfort zamieszkania na terenie miejscowości.

W Durągu trwają prace budowlane w ramach realizacji ogromnej, 10-milionowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg”.
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie z KOWR na remont drogi w m. Lichtajny

29.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorz Kierozalski podpisali umowę o bezzwrotnej pomocy finansowej na remont drogi w m. Lichtajny. Szacunkowy koszt zadania wynosi 130.907,50 zl brutto. W roku 2022 w ramach dofinansowania z KOWR wykonano również remonty dróg w m. Grabin i Szafranki na łączną kwotę 248.128,50 zl brutto.

Dofinansowanie z KOWR na remont drogi w m. Lichtajny
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

26.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ”.  Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlanym ,,Przem-Gri” Sp. z o.o. w Olsztynie, które zostało wyłonione zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy. Wartość zadania wynosi 1 651 061,14 zł.

Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie

24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  umowę na dofinansowanie  zadania pn: „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych pomp ciepła w celu wyeliminowania ogrzewania na paliwo stałe. Łączna wartość zadania – 20.000,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 17.000,00zł.

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej Reszki - Reszki Kolonia

24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap III)". Wykonano około 480 mb jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej i szerokości 4,5 mb. Koszt zadania wyniósł 155.000,00zł. z czego 75.000,00zł. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą robót była firma As-Drog sp. z o.o. z Olsztyna.

Przebudowa drogi gminnej Reszki - Reszki Kolonia
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

08.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 na działce nr 7/32 obecnie działka nr 7/35 obręb Górka z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody”. Wykonawcą w/w zadania będzie STUDBUD Zakład Studniarski Łukasz Gąsior. Wartość zadania wynosi 336.528,00 zł brutto. W/w firma została wyłoniona zgodnie z ustawą PZP / tryb podstawowy/.

Budowa infrastruktury komunalnej