obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

21.01.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2022-2026 pn.: Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

17.01.2022
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

03.01.2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 10 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

28.12.2021

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

10.12.2021

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

09.09.2021
Wójt Gminy Ostróda informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim” nie została wybrana żadna oferta.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

06.08.2021
OGŁOSZENIE
W uchwale Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2021 r. w ramach rozdziału 92605 § 2360 – Zadania w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zaplanowano środki w wysokości 262.000,00zł.
 
Zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów uprawnionych w przedmiotowym rozdziale rozdysponowano środki w łącznej wysokości 237.000,00zł.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, nierozdysponowana kwota dotacji w wysokości 25.000,00zł zostaje przeznaczona na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 r.

26.07.2021
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

01.07.2021
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

25.02.2021

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.