Charakterystyka Gminy

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją ponad 15 tyś. osób. Gęstość zaludnienia - to 37,7 osób/ km2 . Na terenie gminy znajduje się 80 miejscowości połączonych w 42 sołectwa. Gmina Ostróda jest gminą typowo rolniczą, ponad 21,993 ha zajmują użytki rolne stąd też głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. Poza rolnictwem mieszkańcy utrzymują się z pracy w przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym oraz turystyce.
 
UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Jej północna część leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim, a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy.
W północno-wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części gminy dominują piaski zandrowe. Część środkowa to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni- dominują tu gliny zwałowe.Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowany, charakteryzujące się dużą zmiennością budowy geologicznej- gliny, piaski i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim- Góra Dylewska 312m.n.p.
 
LASY 

Lasy zajmują 29% powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny-Puszcza Taborska mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej i wschodniej części gminy. W dużych kompleksach leśnych można zobaczyć wspaniałe okazy sosny, grabu, buku, i wielu innych gatunków. Nie do rzadkości należy w naszych lasach widok saren zajęcy, dzików, jeleni i lisów, które licznie zamieszkują obszary leśne gminy.
 
WODY 

Prawie cała gmina leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów: Grabiczka z Dylewską, kanału Ornowo, Poburzanki i Gizeli oraz Szelążnicy i Kanału Ostródzko-Elbląskiego.Wzgórza Dylewskie są węzłowym obszarem hydrograficznym, z którego rzeki odpływają we wszystkich kierunkach.
 
NAJWIĘKSZE JEZIORA GMINY OSTRÓDA 
 
Jezioro
Powierzchnia
Głębokość
Długość
Drwęckie
914,0 ha
22,3 m
15,500 m
Szeląg Wielki
668,0 ha
37,0 m
8,000 m
Pauzeńskie
235,0 ha
2,5 m
3,700 m
Ornowskie
66,0 ha
20, 0 m
1,650 m
Gugowo
65,0 ha
14,0 m
2,330 m
Ostrowin
56,0 ha
8,4 m 
1,850 m
Lichtajny
46,4 ha
10,0 m
1,270 m
 
WODY PODZIEMNE
 
Znajdują się w okolicy Samborowa - występuje tam jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (Sandr Samborowo) wydajność ujęć dochodzi do 100 m3/godz.
 
GLEBY 

Urodzajne gleby, korzystne dla rozwoju funkcji rolnej zalegają generalnie na terenach wysoczyzny morenowej w środkowej części gminy. Są to gleby kompleksu pszennego dobrego i pszenno-żytniego o dobrej strukturze, głębokim poziomie próchniczym, zasobne w składniki pokarmowe. Te cechy pozwalają na uprawę bardzo szerokiego wachlarza roślin. Szczególnie wyróżnia się pod tym względem środkowo-zachodnia część gminy. Trwałe użytki zielone występują głównie w dolinach rzeki Drwęcy i jej dopływów. Przeważają tu użytki zielone średnie, II i IV klasy botanicznej.