L.p.

 

Nazwisko   i  imię

 

Funkcja

1

Kosecki  Andrzej

Przewodniczący

2

Niemanowska  Danuta

Z-ca Przewodniczącego

3

Rogowski Krzysztof

członek

4

Plichta Łukasz

członek

5

Filipowiak Beata

sekretarz

6

Horodyłowska Iwona

członek

 

Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych.

Działania jakie można podjąć w stosunku do osób nadużywających alkoholu reguluje Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r.poz.487z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 21 ww. Ustawy poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są Wydziały Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych tj. Sąd Rejonowy w Ostródzie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

Wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie dot. leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:

 

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Prokuratura.

 

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO:

 

 • Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Ostródzie

 

Zgłoszeń można dokonywać:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

III piętro, pokój 405

w godzinach 730 – 1530

 

Zgłoszenia może dokonać dowolna osoba lub instytucja (np. pracownik socjalny, kurator społeczny, kurator sądowy, policja, pedagog szkolny) w przypadku gdy występują  przesłanki wymienione w art 24 ww. Ustawy tj.:

 

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gromadzi niezbędne informacje na temat osoby zgłoszonej – z Policji, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie GKRPA wzywa zgłoszoną osobę na rozmowę motywującą. Wezwanie na rozmowę motywującą wysyłane jest zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez pocztę.

 

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 

WARIANT 1

 

Osoba wezwana zgłasza się na spotkanie w wyznaczonym terminie. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Po przeprowadzeniu rozmowy motywującej, osobie zgłoszonej przedstawiona zostaje propozycja podjęcia dobrowolnej terapii w placówkach leczenia odwykowego. Leczenie jest bezpłatne.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje
zobowiązanie. Komisja przedstawia najbliższe placówki leczenia odwykowego oraz monitoruje przebieg terapii. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę. Jeżeli osoba zgłoszona przerwie terapię, Komisja kieruje osobę uzależnioną do biegłych sądowych z zakresu uzależnień w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  od  alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Jeżeli biegli w opinii wskażą, że występuje uzależnienie od alkoholu, Komisja składa wniosek do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec uczestnika.

 

WARIANT 2

 

Osoba do której wysłano wezwanie nie zgłasza się na spotkanie lub po zgłoszeniu się i przeprowadzeniu rozmowy motywującej odmawia podjęcia dobrowolnego leczenia. W takim wypadku Komisja kieruje osobę uzależnioną do biegłych sądowych z zakresu uzależnień w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Jeżeli biegli w opinii wskażą, że występuje uzależnienie od alkoholu, Komisja składa wniosek do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec uczestnika. Zdarzają się sytuacje, że osoba uzależniona nie zgłasza się w wyznaczonym dniu na badanie do biegłych. W takim wypadku Komisja mimo wszystko, kieruje wniosek do Sądu. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy „W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji
w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.”

 

Osoba uzależniona, może również we własnym zakresie podjąć leczenie. Pomocy może szukać w placówkach ambulatoryjnych leczenia odwykowego:

 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS
  Centrum Psychiatryczno-Odwykowe
  Kajkowo, ul. Szkolna 1
  14-100 Ostróda

Tel: 89 642 18 63

 • Sopat NZOZ "Medical Center"
  Poradnia Leczenia Uzależnień
  ul. Kościuszki 2
  14-100 Ostróda

 

 

 

Materiał opracowany w oparciu:

 

 1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.poz.487z późn. zm.).
 2. „Zadania i kompetencje Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, Kama Dąbrowska, Katarzyna Łukowska, Agnieszka Czerkawska, Wydawnictwo ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012 r

„Przewodnik do procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”,
Kama Dąbrowska, Dariusz Zwierzchowski, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006