Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Organizacje pozarządowe - Konkursy 18.05.2022

W związku z informacją przedłożoną przez Stowarzyszenie „Teraz MY” w Starych Jabłonkach w sprawie nieprzyznania dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie na realizację zadania pn.: Seminarium „Rozwój sieci KGW województwa warmińsko-mazurskiego”, oferta złożona w dniu 06 maja 2022 r. na dofinansowanie przedmiotowego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie została objęta dofinansowaniem, a zaplanowane w budżecie gminy na cel środki finansowe w wysokości 6.137,00zł pozostają nierozdysponowane.