Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2022

Organizacje pozarządowe - Aktualności 05.08.2021
Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2022. Termin zgłaszania propozycji upływa 26 sierpnia 2021 r.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2022 roku.
 
Zgłoszone propozycje posłużą Gminie Ostróda do opracowania w/w dokumentu.

Na podstawie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, powstanie lista projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2022.
 
Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2022” w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 roku do godz.1530.