Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2023

Organizacje pozarządowe - Aktualności 19.08.2022

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2023. Termin zgłaszania propozycji upływa 9 września 2022 r.


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2023 roku.

 

Zgłoszone propozycje posłużą Gminie Ostróda do opracowania w/w dokumentu. Na podstawie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, powstanie lista projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2023.

 

Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2023” w terminie do dnia 9 września 2022 roku do godz.15:30.

 

Formularz zgłoszenia propozycji zadania priorytetowego do Rocznego Programu Współpracy w 2023 roku.