Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 15.11.2017

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W związku z tym, w dniach 8.11 - 14.11.2017 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego programu współpracy na 2018 rok, celem poznania opinii i uwag na temat programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektu programu do 14 listopada 2017 r. osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

Do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 wpłynęły następujące propozycje zadań publicznych:                

  1. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.
  2. Poznanie oraz upowszechnianie dobrych praktyk prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w Gminie Ostróda na przykładzie Toskanii oraz Umbrii we Włoszech - wyjazd studyjny.
  3. Organizacja XII Biegu Sasinów i Dylewskiego Crossu.
  4. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate.
  5. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - Taekwon-do i Kick-boxing.
  6. Organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwon-do Związku Sportowego Polska Unia Taekwon-do.
  7. Szkolenie dzieci i młodzieżowych grup piłkarek i piłkarzy ręcznych.
  8. Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła  jedna uwaga dotycząca projektu rocznego programu współpracy na 2018 rok, w dniu 15.11.2017 r., która nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż termin konsultacji upływał w dniu 14.11.2017 r.