Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów

Organizacje pozarządowe - Aktualności 15.11.2021
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz Wieloletni Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2026.
 

W związku z tym, w dniach 04.11 - 10.11.2021 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok oraz Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2026, celem poznania opinii i uwag na temat programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda (www.gminaostroda.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda (bip.gminaostroda.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w drodze indywidualnych zaproszeń do konsultacji społecznych. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektów programów na załączonym formularzu do 10 listopada 2021 r. do godz. 1500 osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.
 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Ostróda  wpłynęła jedna uwaga dotycząca konsultowanego Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Uwaga dotyczy zwiększenia wysokości planowanej dotacji w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”. Proponowana uwaga została uwzględniona.
 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Ostróda nie wpłynęły uwagi dotyczące konsultowanego Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2026.