Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

Organizacje pozarządowe - Aktualności 28.10.2022
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 

W związku z tym, w dniach 21.10 - 26.10.2022 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, celem poznania opinii i uwag na temat programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda (www.gminaostroda.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda (bip.gminaostroda.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w drodze indywidualnych zaproszeń do konsultacji społecznych oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Ostróda: https://konsultacje.gminaostroda.pl.  Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektów programów na załączonym formularzu do 26 października 2022 r. do godz. 1200 osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.
 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Ostróda  nie wpłynęły uwagi dotyczące konsultowanego Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.