Informacja o wynikach konsultacji społecznych związanych ze zmianą Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 26.04.2019

Informacja o wynikach konsultacji społecznych związanych ze zmianą Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych związanych ze zmianą Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), przygotowano wstępny projekt zmian programu współpracy, który został przedłożony do konsultacji społecznych, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 wraz prośbą
o zgłaszanie ewentualnych uwag, zamieszczone zostały na internetowej stronie głównej Urzędu Gminy Ostróda (www.gminaostroda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektu programu w terminie do 25 kwietnia 2019 r. osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W Rocznym programie współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. a zaproponowano nadać brzmienie:

„a) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived) – FEAD

8 000,00zł”.

W wyniku przedmiotowych konsultacji przeprowadzonych w terminie 18-25.04.2019 r., we wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu zmian w programie współpracy na 2019 rok.