Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 20.11.2018

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz Wieloletni Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021.

 

W związku z tym, w dniach 14.11 - 19.11.2018 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego programu współpracy na 2019 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021, celem poznania opinii i uwag na temat programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektu programu do
19 listopada 2018 r. osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Ostróda nie wpłynęły uwagi dotyczące konsultowanych projektów.