Rada Rodziców
 
  • W szkole działa Rada Rodziców Zespołu.
  • Rada Rodziców Zespołu jest organem Zespołu.
  • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
  • W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Zespołu, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Zespołu.
  • Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu i Statutu Szkoły Podstawowej Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.
  • Rada Rodziców Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  • Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu.
 
Rada Rodziców - szkoła
Rok szkolny 2022/2023
 
Przewodnicząca - Wioletta Rzymowska 
Zastępca - Joanna Barczykowska 
Skarbnik - Karol Kopaczewski 
Członkowie: Joanna Gurzyńska i Marlena Banacka - Drożdż 
 
Rady Klasowe Rodziców w Szkole
Kl. I 
Przewodniczący - Karol Kopaczewski
Zastepca - Joanna  Odolińska
Skarbnik - Magdalena  Lenzkowska
Kl. II
Przewodnicząca - Marta Gudyka
Zastępca - Anna Janicka
Skarbnik - Joanna Barczykowska
Kl. III
Przewodnicząca -Dagmara Majewska 
Zastępca -Paulina Wasilewska
Skarbnik -Małgorzata Filińska 
Kl. IV
Przewodnicząca - Anna Wnuk
Zastępca - Anna Szabłowska
Skarbnik - Kinga Balcerzak 
Kl. V
Przewodnicząca - Agata Kołecka 
Zastępca - Sylwia Lenzkowska 
Skarbnik- Agnieszka Kuśmierska 
Kl. VI
Przewodniczący - Tomasz Mówiński
Zastępca -Kornelia Markowska
Skarbnik -  Anna Zawada
Kl. VII
Przewodnicząca - Wioletta Rzymowska
Zastępca - Edyta Kopaczewska  
Skarbnik -Grzegorz Sosnowski 
Kl. VIII
Przewodnicząca - Iwona Płecha
Zastępca -Alicja Witkowska
Skarbnik - Sylwia Lenzkowska
 
 
Rada Rodziców - przedszkole
Rok szkolny 2022/2023
 
3-4 latki
Przewodnicząca - Joanna Gurzyńska 
Zastępca - Marlena Banacka - Drożdż
Skarbnik - Milena Świderska 
3- 4  latki
Przewodnicząca - Aneta Banacka
Zastępca - Nina Bolumińska
Skarbnik - Karolina Mickiewicz