Inwestycje unijne

obrazek news
Inwestycje unijne

Budowa infrastruktury komunalnej

24.10.2023
Dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i siei kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś”. Wykonawcą w/w zadania było konsorcjum w składzie:
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. , ul. Usługowa 8,14-200 Iława – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda – Partner Konsorcjum
Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje unijne

Podpisanie umowy na realizację operacji pn. Dostosowanie obiektu dla potrzeb świetlicy Wiejskiej w Warlitach Wielkich

04.04.2023

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, miało miejsce podpisanie umowy na realizację operacji pn. „Dostosowanie obiektu dla potrzeb świetlicy Wiejskiej w Warlitach Wielkich” pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Panią Wicemarszałek Sylwię Jaskulską a Kołem Gospodyń Wiejskich Warlity Wielkie reprezentowanym przez Panią Przewodniczącą Zofię Grochowską oraz członka Zarządu Panią Joannę Głowacką.

Podpisanie umowy na realizację operacji pn. Dostosowanie obiektu dla potrzeb świetlicy Wiejskiej w Warlitach Wielkich
obrazek news
Inwestycje unijne

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

15.03.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś”. Wykonawcą w/w zadania będzie konsorcjum w składzie:
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
za łączną kwotę brutto: 2.381,280 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
obrazek news
Inwestycje unijne

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda

18.11.2022

W dniu 18 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda”. W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisał Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Sylwia Jaskulska. Gminę Ostróda reprezentowali: Wójt Gminy Bogusław Fijas oraz Skarbnik Anna Płecha. Dofinansowanie w kwocie 2.637.452,00 zł Gmina Ostróda otrzymała w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii„,działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania to 3.819.970,26 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Ostatni etap wdrażania projektu na informatyzację Urzędu Gminy

15.09.2022

W ramach realizowanego projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”, w dniu 15 września 2022 roku Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Anna Płecha  podpisali umowę z firmą NEO-SYSTEM z siedzibą w Brodnicy na realizację zadania  pn.:  „Doposażenie serwerowni”. Całkowita wartość zadania to 332 223,00 zł. Jest to ostatni etap wdrażania projektu na informatyzację Urzędu Gminy, którego całkowita wartość wynosi 1 849 272,57 zł, w tym współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie: 1 557 686,68 zł.

Ostatni etap wdrażania projektu na informatyzację Urzędu Gminy
obrazek news
Inwestycje unijne

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

05.09.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Polskim Instytutem Rozwoju Sp. z o.o. z Warszawy. Przedmiotem niniejszego zamówienia będzie  dostawa polegająca na zakupie licencji, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego (systemów dziedzinowych i innych koniecznych do realizacji e-usług), zakupie, dostawie i montażu urządzeń pomiarowych (wodomierzy) w ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie e-usług w Gminie Ostróda wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Wartość zadania wynosi 6.642.000,00, termin realizacji 31.08.2023.

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

28.02.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na realizację projektu pn. „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Cyfrowy Region. Wartość całej inwestycji to: 6 721 699,25 zł, w tym dofinansowanie wyniesie: 4 510 800,47 zł.

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury komunalnej w miejscowości Tyrowo

17.08.2020

17 sierpnia 2020 r. Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę infrastruktury komunalnej dla zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo–budowa sieci wodociągowej etap II na kwotę 187 726,00 zł. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w ramach drugiego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 z Wójtem Gminy Ostróda.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury komunalnej w miejscowości Tyrowo
obrazek news
Inwestycje unijne

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

27.04.2020

Gmina Ostróda aktualnie realizuje projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w kwocie 939 995,23 zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 1 105.876,74 zł. Prace rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 r.

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - umowa już podpisana

15.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji finansowanej z PROW 2014-2020 na zadanie „Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach” – przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne. Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum: LECH-BUD Leszek Woźnowski – lider, Firma Budowlana Sławomir Drzymalski - członek konsorcjum. Kwota umowy 779 000,00zł , termin realizacji 15.09.2019r.

Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - umowa już podpisana