Konkurs na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 09.04.2008

W dniua 07.05.2008r. dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 r.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2008 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.) i dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert:

Zadanie 1. - Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim

Dofinansowanie w wysokości 20.000 zł otrzymuje: Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko

Dofinansowanie w wysokości 21.000 zł otrzymuje: GLKS „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo

Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł otrzymuje: Klub Sportowy Tyrowo

Zadanie 2. - Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł otrzymuje: Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” Ostróda

Zadanie 3. - Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo

Dofinansowanie w wysokości 2.500 zł otrzymuje: Uczniowski Klub Sportowy „SHIZOKU”

Zadanie 4. - Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

Dofinansowanie w wysokości 2.500 zł otrzymuje: Stowarzyszenie „GLADIUS”

 


Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek BrzezinWójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych.


09 kwietnia 2008 rok

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim

22.04 - 15.12.2008r.

51.000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

22.04 - 15.12.2008r.

10.000,00

3.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo

22.04 - 15.12.2008r.

2.500,00

4.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

22.04 - 15.12.2008r.

2.500,00

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 21 kwietnia 2008r. do godz. 1400 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie - nazwa i numer zadania, którego dotyczy oraz pieczątka organizacji, w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda, pokój Nr 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta Gminy Ostróda.

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań.

Specyfikacje na poszczególne zadania, wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania są do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 8.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, lub 642 29 16.