Konkurs na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 05.03.2008

Konkurs na realizację czterech zadań publicznych. Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 r.

 

Konkurs na realizację czterech zadań publicznych. Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 r.

09 kwietnia 2008 rok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 r.            

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2008 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.) i dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert:

Zadanie 1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim Dofinansowanie w wysokości 14.000 zł otrzymuje:

Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy

Zadanie 2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

Nie wybrano żadnej oferty.

Zadanie 3. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo

Nie wybrano żadnej oferty.

Zadanie 4. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

Nie wybrano żadnej oferty.

Zadania, które nie zostały rozstrzygnięte zostaną ogłoszone ponownie w II otwartym konkursie ofert.

Treść ogłoszenia


                                                                                                           05 marca 2008 rok

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójta Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim

07.04-15.12.2008r.

85.000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

07.04-15.12.2008r.

10.000,00

3.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo

07.04-15.12.2008r.

2.500,00

4.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

07.04-15.12.2008r.

2.500,00

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 4 kwietnia 2008r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie - nazwa i numer zadania, którego dotyczy oraz pieczątka organizacji, w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda, pokój Nr 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta Gminy Ostróda.

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań.

Specyfikacje na poszczególne zadania, wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania są do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 8.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, lub 642 29 16.