Konkurs rozstrzygnięty. Ogloszenie na realizacjię zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 06.04.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010r.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniach w dniach 11 i 18 maja 2010r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.) i dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert w skali punktowej (max. 100 pkt, min. próg dofinansowania 65 pkt.):

 

Zadanie 1. – Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy - 92 pkt. - 23.600

 

2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 88 pkt. - 22.830

 

3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - 78 pkt. - 12.800

 

4. GLKS „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - 77 pkt. - 24.000

 

5. LUKS „Kormoran” Brzydowo - 67 pkt. - 14.174

 

Zadanie 2. – Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” Ostróda - 93 pkt. - 17.000

 

Zadanie 3. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „SHIZOKU” - 70 pkt. - 3.500

 

Zadanie 4. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Szczycieński Klub Karate Kyokushine - 76 pkt. - 3.000

 

2. Stowarzyszenie GLADIUS - 74 pkt. - 3.500

 

Zadanie 5. – Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 84 pkt. - 35.000

 

Zadanie 6. – Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie otrzymują:

 

1. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta - 99 pkt. - 10.000

 

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Marta Romanowska

Treść ogłoszenia

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim

20.04-15.12.2010r.

101.000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

20.04-15.12.2010r.

17.000,00

3.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży

- judo

- karate

20.04-15.12.2010r.

7.000,00

 

3.500,00

3.500,00

4.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie 

20.04.-15.12.2010r.

35.000,00

5.

Fundusz stypendialny „Równe szanse”

20.04.-15.12.2010r.

10.000,00

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 20 kwietnia 2010r. do godz. 9:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2010r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta Gminy Ostróda. 

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań, które można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda - pokój nr 312, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl zakładka/organizacje pozarządowe.Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, lub 676 07 32.

1. Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 roku.

2. Wzór oferty na realizację zadań publicznych.

3. Wzór umowy na realizację zadań publicznych.

4. Wzór sprawozdania na realizację zadań publicznych.