Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 04.11.2021

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026

 

Przygotowano wstępne projekty programów współpracy, które przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawione projekty programów są wersją roboczą, w toku konsultacji mogą one ulec zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2022.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących przedmiotowych projektów w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godz. 1500, składając je na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: . Po dokonaniu analizy uwag wniesionych do projektów, nastąpi ich podpisanie przez Wójta Gminy Ostróda.
 

Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2026
 

Formularz uwag do programu