Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 21.10.2022

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulec zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2023.
 
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących przedmiotowego projektu w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godz. 1200, składając je na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: .
 
Po dokonaniu analizy uwag wniesionych do projektu, nastąpi jego podpisanie przez Wójta Gminy Ostróda.
 
Przedmiotowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie: www.gminaostroda.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” - „Aktualności”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaostroda.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” - „Aktualności” na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Ostróda: www.konsultacje.gminaostroda.pl.