Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 08.11.2019

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie: www.gminaostroda.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” – „Aktualności” zamieszczony został „Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ona ulegała zmianom, w szczególności w zakresie zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową
na rok 2020.
 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących projektu w terminie do dnia 15 listopada 2019 r., składając je na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: .
 

Po dokonaniu analizy uwag wniesionych do projektu, nastąpi jego podpisanie przez Wójta Gminy Ostróda.

 

Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Formularz uwag do programu