Opis projektu

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ostróda oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych prowadzącej do zmniejszenia emisji CO 2.

Zakres projektu:


Szkoła Podstawowa w Zwierzewie

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

- docieplenie stropodachu styropapą

- wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na PCV

- wymiana instalacji c.o.

- modernizacja kotłowni z węglowej na biomasę (pelety, brykiety, polana)

 

Szkoła Podstawowa w Brzydowie

- docieplenie ścian zewnętrznych nowej części budynku

- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV

- wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej i stalowej na PCV

- montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o.

 

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

- docieplenie stropodachu styropapą

- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV

- wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej i stalowej na PCV

- montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o.

 

Szkoła Podstawowa w Szyldaku

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

- docieplenie stropodachu styropapą

- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV

- wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej i stalowej na PCV

- montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o.

 

Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

- docieplenie stropodachu styropapą

- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV

- wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej i stalowej na PCV

- montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń poprzez poprawę warunków nauczania. Z projektu skorzystają wszyscy użytkownicy zmodernizowanych pod względem termicznym obiektów użyteczności publicznej, jak również wszyscy mieszkańcy regionu.

Aim of the project:

 

The improvement of energy efficiency of buildings of public utilities in the Municipality of Ostróda and the growth of the production of energy coming from renewable sources causing the reduction in emissions of carbon dioxide.

 

Scope of the project:

Primary School in Zwierzewo:

- insulation of outer walls of the building,

-roof insulation,

- replacement of wooden doors with PCV doors,

- installation of new central heating system,

- modernization of the boiler room from coal to biomass (briquettes, forest clearing).

 

Primary School in Brzydowo:

- insulation of outer walls of the new part of a building,

- replacement of window frames from wooden to PCV,

- replacement of the door woodwork from wooden and steel to PCV,

- assembly of thermostatic heads in the installation of central heating.

 

Kindergarten and Primary School in Tyrowo:

- insulation of outer walls of the building,

- roof insulation,

- replacement of window frames from wooden to PCV,

- replacement of the door woodwork from wooden and steel oto PCV,

- assembly of thermostatic heads inn the installation of central heating.

 

Primary School in Szyldak:

- insulation of outer walls of the building,

- roof insulation,

- replacement of window frames from wooden to PCV,

- replacement of the door woodwork from wooden and steel to PCV,

- assembly of thermostatic heads in the installation of central heating,

 

Independent Kindergarden in Pietrzwałd:

- insulation of outer walls of the building,

- roof insulation,

- replacement of window frames from wooden to PCV,

- replacement of the door woodwork from wooden and steel to PCV,

- assembly of thermostatic heads in the installation of central heating.

 

The project implementation will contribute to the improvement of the residents` life as well as protect the development potential of future generations through improving teaching conditions. All users of public modernized buildings, as well as all residents of the region will benefit from the project.