Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194/1 o pow. 0,0786 ha, położoną w obrębie Rudno.

Wykazy nieruchomości 05.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.7.2021                                              Ostróda, 4 stycznia 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194/1 o pow. 0,0786 ha, położoną w obrębie Rudno.
 
Działka ew. nr 194/1, położona w obrębie Rudno, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00044878/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 194/1, położona jest w osadzie Pobórze, około 1 km na południe od zwartej zabudowy wsi Rudno. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa oraz działki rolne niezabudowane. Działka znajduje się przy drodze gminnej 153105 N Pietrzwałd – Rudno. Działka nr 194/1 stanowi powierzchnię 786 m2. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – wydłużony prostokąt. Działka położona na terenie płaskim, niezagospodarowana. Działka sklasyfikowana jako dr – droga.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 194/1, położona w obrębie Rudno, znajduje się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Zbycie działki ew. nr 194/1 o pow. 0,0786 ha, położonej w obrębie Rudno, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 193, obręb Rudno.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 4.300,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 194/1, położona w obrębie Rudno, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 193, położonej w obrębie Rudno. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 5 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 5 stycznia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.