Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 346 o powierzchni 0,04 ha, położoną w obrębie Idzbark.

Wykazy nieruchomości 13.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.36.2021                                                        Ostróda, 11 stycznia 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 10/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 346 o powierzchni 0,04 ha, położoną w obrębie Idzbark.
 
Działka ew. nr 346 o pow. 0,04 ha, położona w obrębie Idzbark, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00041220/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 346, położona jest około 500 m na południe od zwartej zabudowy wsi Idzbark. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek rolnych niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości słaby – drogą gruntową nieutwardzoną. Działka nieużytkowana, niezagospodarowania,  sklasyfikowana jako dr – droga, o kształcie charakterystycznym dla inwestycji liniowych.  
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 346, położona w obrębie Idzbark, znajduje się: w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zbycie działki ew. nr 346 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Idzbark, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 349, obręb Idzbark.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 2.200,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 346, położona w obrębie Idzbark, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
za cenę 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na rzecz właściciela działki ew.
nr 349, położonej w obrębie Idzbark. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 13 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 13 stycznia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.