Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67 o pow. 0,0207 ha, położoną w obrębie Lipowiec.

Wykazy nieruchomości 13.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.35.2021                                            Ostróda, 11 stycznia 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 12/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67 o pow. 0,0207 ha, położoną w obrębie Lipowiec.
 
Działka ew. nr 67, położona w obrębie Lipowiec, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00003768/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 67 o powierzchni 207 m2, położona jest w obrębie Lipowiec, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów zieleni naturalnej oraz jeziora Sement Mały. Dojazd do działki bezpośredni z drogi gminnej Lipowiec-Górka. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych. Działka sklasyfikowana jako dr – droga.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec uchwalonym Uchwałą Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz Woj. Warm-Maz z 2006 r. nr 102, poz. 1646) działka ew. nr 67, położona w obrębie Lipowiec, przeznaczona jest pod 14ZN - tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
Zbycie działki ew. nr 67 o pow. 0,0207 ha, położonej w obrębie Lipowiec, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 46/1, obręb Lipowiec.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 1.100,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 67, położona w obrębie Lipowiec, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 46/1, położonej w obrębie Lipowiec. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lipowiec, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 13 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 13 stycznia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.