Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 323/2 o powierzchni 0,0871 ha, położoną w obrębie Ornowo.

Wykazy nieruchomości 13.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.44.2020                                                        Ostróda, 11 stycznia 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 323/2 o powierzchni 0,0871 ha, położoną w obrębie Ornowo.
 
Działka ew. nr 323/2 o pow. 0,0871 ha, położona w obrębie Ornowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00008172/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 323/3, położona jest w środkowo wschodniej części miejscowości Ornowo, za zwartą zabudową wsi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa produkcyjno-przemysłowa oraz grunty rolne niezabudowane. Dojazd do nieruchomości słaby – drogą gruntową nieutwardzoną. Działka o kształcie charakterystycznym dla inwestycji liniowych. Sklasyfikowana jako dr- droga.  
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 323/2, położona w obrębie Ornowo, znajduje się: w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zastrzega się, że przy sprzedaży działki ew. nr 323/2, położonej w obrębie Ornowo, nowy nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności drogi koniecznej, prawa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 112/2, obręb Ornowo.
 
Zbycie działki ew. nr 323/2 o pow. 0,0871 ha, położonej w obrębie Ornowo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 112/1, obręb Ornowo.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 4.700,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 323/2, położona w obrębie Ornowo, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 112/1, położonej w obrębie Ornowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 13 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 13 stycznia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.