Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/88 o powierzchni 0,2082 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.

Wykazy nieruchomości 18.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.18.2021                                                        Ostróda, 14 stycznia 2021 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 13/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/88 o powierzchni 0,2082 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działka ew. nr 166/88 o pow. 0,2082 ha, położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033942/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III kw wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Sp. A.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 166/88, położona jest w południowo-wschodniej części wsi Stare Jabłonki, w pobliżu zbiegu ulicy Pięknej oraz ulicy Spacerowej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa, handlowa a także plaża. Działka o nieregularnym kształcie, porośnięta trawą. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: elektryczna niskiego i wysokiego napięcia, ciepłownicza niskiego ciśnienia, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Sieci w znacznym stopniu ograniczają możliwości inwestycyjne działki. Działka sklasyfikowana jako Bi.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 166/88, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 166/88 o pow. 0,2082 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki, w wysokości 187.700,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1988 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 3 marca 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 18 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r. w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.