Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Naprom oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3: 1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie; 2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.

Wykazy nieruchomości 08.02.2022

 

Nasz znak: RGP.6850.9.2019                                                          Ostróda, 03 lutego 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 26/2022, z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Naprom oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3:
 
1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie;
 
2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
Użyczenie następuje w celu przechowywania w wydzielonym pomieszczeniu świetlicy w Napromie sprzętów i innych składników majątku nabytych przez Biorącego w użyczenie na cele statutowej działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Napromie.
 
Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 307/3, położona w obrębie i miejscowości Naprom, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00021549/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00021549/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką. W księdze wieczystej Nr EL1O/00021549/6, widnieje zapis, iż działka ew. Nr 307/3, położona w obrębie Naprom zabudowana jest budynkiem świetlicy oraz budynkiem gospodarczym.
 
Działka ew. Nr 307/3, położona w obrębie Naprom, o pow. 0,4253 ha sklasyfikowana jest jako:
 
1) RIVb – 0,3044 ha;
 
2) Bi – 0,1209 ha.
 
Przedmiotowa działka posiada kształt nieregularny.
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/259/01 z dnia 23 marca 2001 r. (opublikowanym w Dz. U. Woj. Warm- Mazur. Nr 33, poz. 467), dla dz. ew. Nr 307/3, położonej w obrębie Naprom brak jest ustaleń.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., dz. ew. Nr 307/3, położona w obrębie Naprom, znajduje się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; zwarta zabudowa wsi.
 
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem świetlicy o powierzchni zabudowy wynikającej z ewidencji gruntów i budynków: 210 m2. Przedmiotowy budynek składa się z tzw. przedsionka, pomieszczenia świetlicy (sali wraz ze sceną), wc, korytarza, kuchni i dodatkowego pomieszczenia wydzielonego z części sceny stanowiącego składzik Koła Gospodyń Wiejskich. Na działce ew. Nr 307/3, obręb Naprom znajdują się również dwa budynki gospodarcze.
 
Przedmiotem użyczenia są następujące składniki zabudowanej części nieruchomości położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3:
 
1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie;
 
2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas określony, tj. od dnia 27 marca 2022 r. do dnia 27 marca 2027 r.
 
Szczegółowe warunki użyczenia określone są w projekcie umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 08 lutego 2022r. do 03 marca 2022 r. w miejscowości Naprom, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach Urzędu Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl), oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 08 lutego 2022 r.
 
 Informacje tel. (89) 676-07-34