Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym część nieruchomości o pow. 0,0119 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 08.02.2022

 

Nasz znak: RGP.6845.12.2018                                                        Ostróda, 03 lutego 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym część nieruchomości o pow. 0,0119 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.
 
„Wydzierżawiający” zgodnie z KW Nr EL1O/00036161/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie jest właścicielem części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś.
 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ew. Nr 144/12, położona w obrębie Mała Ruś sklasyfikowana jest jako droga. Fragment działki stanowiący przedmiot dzierżawy jest obecnie wyłączony z obsługi komunikacyjnej. W chwili obecnej fragment działki przeznaczony do dzierżawy jest niezabudowany. Droga utwardzona betonowymi płytami. Przez teren działki przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa.
 
Działka ew. Nr 144/12, obręb Mała Ruś leży w północno - wschodniej części miejscowości Wałdowo. Nieruchomość od wschodu graniczy z nieruchomościami zabudowanymi niepublicznym przedszkolem oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od zachodu działka sąsiaduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz działkami rolnymi. Południową granicę działki ew. Nr 144/12, obręb Mała Ruś stanowi w terenie ogrodzenie działki ew. Nr 144/35, obręb Mała Ruś będącej w przeważającej części nieużytkiem. Dostęp do działki ew. Nr 144/12, obręb Mała Ruś zapewnia droga gminna (ul. Partyzantów w m. Wałdowo) oznaczona jako dz. ew. Nr 143/1, obręb Mała Ruś. Przedmiotowa droga graniczy z działką ew. Nr 144/12, obręb Mała Ruś od północy.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka leży na terenie zwartej zabudowy wsi.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00036161/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Przedmiotem dzierżawy jest obszar o pow. 0,0119 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.
 
Przedmiotowy fragment działki zostaje oddany z przeznaczeniem budowy oraz obsługi blaszanego garażu.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 5 lat, od 26 kwietnia 2022 r. do 26 kwietnia 2027 r.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt, o pow. 119 m2, stanowiący część dz. ew. Nr 144/12, o powierzchni 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 59,50 zł + VAT miesięcznie.
obliczenie: 119 m2 x 0,50 zł/m2 = 59,50 zł + VAT
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc dzierżawy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda.
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 08 lutego 2022 r. do 03 marca 2022 r. w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach Urzędu Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl i www.gminaostroda.pl), oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 08 lutego 2022 r.
 
 Informacje tel. /89/ 676-07-34.