Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości o pow. 800 m2, stanowiący część działki ew. Nr 142/41, położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 08.02.2022

 

Nasz znak: RGP.6845.16.2021                                                                    Ostróda, 03 lutego 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 24/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości o pow. 800 m2, stanowiący część działki ew. Nr 142/41, położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
 
Nieruchomość położona w obrębie Kajkowo, oznaczona jako dz. ew. nr 142/41, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050642/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00050642/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością oraz ograniczone prawo rzeczowe.
 
Działka ew. Nr 142/41, obręb Kajkowo, gmina Ostróda, o powierzchni 0,3363 m2 sklasyfikowana jest w części jako Bp zurbanizowane treny niezabudowane, RIVa- grunty orne, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione . Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Działka jest nieutwardzona, niezagospodarowana i nie ogrodzona. Działka w części porośnięta jest drzewami i krzewami.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonym uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., gmina Ostróda, przedmiotowa działka znajduje się w strefie S2 – podmiejska (urbanizacji). Studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka położona jest w zwartej zabudowie wsi Kajkowo. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 800 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 142/41, obręb Kajkowo. Dojazd do wydzierżawianego obszaru odbywać się będzie z drogi powiatowej tj. działka ew. nr 190/1 obręb Kajkowo.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 3 lat.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 800 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 142/41, obręb Kajkowo, opisanej w § 1 niniejszej umowy ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 64,00 zł + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego: 0,08 zł x 800 m2 = 64,00 zł + VAT miesięcznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc dzierżawy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 08 lutego 2022 r. do 02 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 08 lutego 2022 r.
 
Informacje tel. 89 676-07-34.