Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym następujące składniki nieruchomości: 1) fragment gruntu, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha; 2) grunt działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha; 3) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10, zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda; 4) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda.

Wykazy nieruchomości 01.03.2022

 

Nasz znak: RGP.6850.6.2018                                                            Ostróda, 28 lutego 2022 r.
 
Wykaz
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzenia Nr 31 /2022 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym następujące składniki nieruchomości:
 
    1) fragment gruntu, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha;
     2) grunt działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha;
     3) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10, zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda;
     4) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda.
 
     Użyczenie następuje w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.
 
     Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 48/1, położona w obrębie i miejscowości Wygoda, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL10/00019363/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL10/00019363/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
     Działka ew. Nr 48/1, o pow. 1,9077 ha sklasyfikowana jest jako:
    1) Bi - inne tereny zabudowane - pow. 0,2964 ha;
     2) N - nieużytki - pow. 0,22 ha;
     3) PsIV - pastwiska trwałe - pow. 0,55 ha;
     4) RIVb - grunty orne - pow. 0,11 ha;
     5) RV-grunty orne - pow. 0,7313 ha.
 
     Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 49/3, położona w obrębie i miejscowości Wygoda, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL10/00022238/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL10/00022238/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
     Działka ew. Nr 49/3, o pow. 0,2382 ha sklasyfikowana jest jako: Bi - inne tereny zabudowane.
 
     Przedmiotowe działki posiadają kształt nieregularny, zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Wygoda, Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/259/01 z dnia 23 marca 2001 r. (opublikowanym w Dz. U. Woj. Warm- Mazur. Nr 33, poz. 467), dla dz. ew. Nr 48/1, 49/3, położonych w obrębie Wygoda brak jest ustaleń.
 
     Stwierdza się, że zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., dz. ew. Nr 48/1, 49/3, położone w obrębie Wygoda, znajdują się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, obszar NATURA 2000. Dla przedmiotowych działek studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; granice zwartej zabudowy wsi.
 
     Części nieruchomości oznaczone jako dz. ew. Nr 48/1 i 49/3, położone w obrębie Wygoda, zabudowane są budynkiem byłej szkoły. Na działce ew. Nr 49/3, obręb Wygoda usytuowany jest również budynek gospodarczy adaptowany na salę terapii zajęciowej.
 
     Przedmiotem użyczenia są następujące składniki nieruchomości położonych w obrębie Wygoda, oznaczonych jako działki ew. Nr 48/1, 49/3:
 
     1. GRUNT:
  A) fragment gruntu, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha;
  B) grunt działki ew. Nr 49/3, o pow. 0,2382 ha,
służący do obsługi nw. budynku byłej szkoły oraz budynku gospodarczego;
 
     2. BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY położony na działkach ew. Nr 48/1 i Nr 49/3, obręb Wygoda, oznaczony numerem porządkowym Wygoda 10.
 
     Budynek składa się z trzech segmentów:
  A) SEGMENT NR 1 SKŁADAJĄCY SIĘ Z:
• PARTERU:
- hallu - o pow. 13,10 m2,
- pokoju pedagoga - o pow. 11,85 m2,
- świetlicy - o pow. 33,20 m2,
- hallu - o pow. 20,30 m2;
- Sali lekcyjnej - o pow. 29,00 m2;
- Sali lekcyjnej - o pow. 32,75 m2;
 
- pomieszczenia gospodarczego - o pow. 1,00 m2;
- W. C. męskiego - o pow. 2,8 m2;
- W. C. damskiego/niepełnosprawnych - o pow. 4,40 m2;
 
• PODDASZA:
- hallu - o pow. 9,10 m2;
- gabinetu dyrektora - o pow. 16,70 m2;
- sali komputerowej - o pow. 29,70 m2;
- pokoju nauczycielskiego - pow. 5,80 m2;
- W. C. pracowników - o pow. 2,20 m2;
• PIWNICY
- korytarza (komunikacja] - o pow. 11,45 m2;
- magazynu oleju - o pow. 16,00 m2;
- kotłowni - 14,35 m2;
 
     Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej - murowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, konstrukcja piwnicy murowana. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Wyposażony w nowe instalacje: wodociągową z wodociągu wiejskiego, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, elektryczną, telefoniczną i centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni olejowej.
 
  B) SEGMENT Nr 2- stanowiący łącznik pomiędzy segmentem Nr 1 i Nr 3 o pow. 106,20 m2.
 
  C) SEGMENT NR 3 SKŁADAJĄCY SIĘ Z:
- pięciu pomieszczeń (klas) - o łącznej powierzchni 181,39 m2;
- W.C. - o pow. 7,55 m2;
- przedsionka - o pow. 4,49 m2;
- wiatrołapu - o pow. 4,51 m2;
- hallu - o pow. 50,90 m2;
- kuchni - o pow. 6,57 m2;
- biblioteki - o pow. 12,16 m2;
- korytarza - o pow. 34,06 m2;
- biura - o pow. 13,11 m2.
 
     Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy kryty papą. Wyposażony w nową instalację c.o. oraz stare, przeznaczone do wymiany instalacje: wodociągowa z wodociągu wiejskiego, kanalizacja z odprowadzeniem do szamba, elektryczna i telefoniczna.
 
     3. BUDYNEK GOSPODARCZY położony na działce Nr 49/3, obręb Wygoda adaptowany na salę terapii zajęciowej. Budynek składa się z:
- W.C. - o pow. 4,89 m2;
- pomieszczenia gospodarczego - o pow. 14,24 m2;
- wiatrołapu - o pow. 5,87 m2;
- pomieszczenia na narzędzia - o pow. 2,16 m2;
- szatni - o pow. 3,49 m2;
- warsztatu - o pow. 21,71 m2.
 
     Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas określony, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku.
 
     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 01 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 01 marca 2022 r.
 
    Informacje tel. [89] 676-07-34