Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11 o łącznej powierzchni 0,1118 ha, położone w obrębie Zwierzewo.

Wykazy nieruchomości 05.04.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.8.2021                                              Ostróda, 29 marca 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 46/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11 o łącznej powierzchni 0,1118 ha, położone w obrębie Zwierzewo.
 
Działki ew. nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11, położone w obrębie Zwierzewo, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00001898/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki ew. nr 70/11 o pow. 0,09 ha, nr 71/8 o pow. 0,0138 ha i nr 71/11 o pow. 0,0080 ha, położone są w środkowej części wsi Zwierzewo, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działek niezabudowanych. Działki stanowią dojazd do posesji oznaczonej numerem porządkowym Zwierzewo 28f. Brak możliwości przejazdu do drogi oznaczonej w miejscowym planie jako KL-3. Wjazd na działki odbywa się z drogi gminnej 153135 N Zwierzewo-Stare Jabłonki.
 
Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda, przyjętym uchwałą nr XVIII/86/04 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 lutego 2004 r., zgodnie z którym:
 
- działka ew. nr 70/11 obręb Zwierzewo, przeznaczona jest w części pod Kg – drogi gospodarcze, w części pod KD-3 – drogi dojazdowe;
- działka ew. nr 71/8 obręb Zwierzewo, przeznaczona jest w części pod MN – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, KD-3 – drogi dojazdowej;
- działka ew. nr 71/11 obręb Zwierzewo, przeznaczona jest pod KD-3 – drogi dojazdowe.
 
Zbycie działek ew. nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11, położonych w obrębie Zwierzewo, stanowiących łączną powierzchnię 0,1118 ha, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działki ew. nr 308 i nr 71/10, obręb Zwierzewo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 19 maja 2022 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę działek ustala się w wysokości:

- dla działki ew. nr 70/11 - 33.800,00 zł;
- dla działki ew. nr 71/8 – 5.200,00 zł;
- dla działki ew. nr 71/11 – 3.000,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działki ew. nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11, położone w obrębie Zwierzewo, zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za łączną cenę 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 308 i nr 71/10, położonych w obrębie Zwierzewo. Cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Zwierzewo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 5 kwietnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.