Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125: 1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku w Warlitach Wielkich, obręb Mała Ruś 2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.

Wykazy nieruchomości 25.04.2022

 

Nasz znak: RGP.6850.1.2022                                                                Ostróda, 25 kwietnia 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 69/2022, z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125:
 
1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku w Warlitach Wielkich, obręb Mała Ruś
 
2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
Użyczenie następuje w celu przebudowy wydzielonej części na budynek użyteczności publicznej - świetlicę
 
Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 113/125, położona w obrębie Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00018563/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka ew. Nr 113/125, położona w obrębie Mała Ruś, o pow. 0,0772 ha sklasyfikowana jest w całości jako:
 
1) B – 0,0772 ha;
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., dz. ew. Nr 113/125, położona w obrębie Mała Ruś, znajduje się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki SUiKZP ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przedmiotowa działka ma kształt nieregularny, zabudowana jest budynkiem o powierzchni  zabudowy  wynikającej z ewidencji gruntów i budynków: 250 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 225,91 m2 . Budynek dwubryłowy – składa się z parterowej bryły byłej kotłowni i częściowo zagłębionej w ziemi bryły składu opału.
 
Przedmiotem użyczenia są następujące składniki zabudowanej części nieruchomości położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie, oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125:
 
1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku w Warlitach Wielkich;
 
2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, obręb Mała Ruś miejscowość Warlity Wielkie służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas określony na okres 7 lat.
 
Szczegółowe warunki użyczenia określone są w projekcie umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 08 lutego 2022r. do 03 marca 2022 r. w miejscowości Naprom, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach Urzędu Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl), oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 28 kwietnia  2022 r.
 
 Informacje tel. (89) 676-07-34