Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 226/104 o powierzchni 0,0015 ha, położoną w obrębie Kajkowo, na działkę ewidencyjną nr 226/102 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Kajkowo.

Wykazy nieruchomości 26.04.2022

 

Nasz znak: RGP.6823.6.2020                                              Ostróda, 21 kwietnia 2022 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 67/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 226/104 o powierzchni 0,0015 ha, położoną w obrębie Kajkowo, na działkę ewidencyjną nr 226/102 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Kajkowo.
 
Działka ew. nr 226/104 o powierzchni 0,0015 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00042712/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda.
 
Działka ew. nr 226/102 o powierzchni 0,0003 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność osoby prywatnej.
 
Nieruchomości nieobciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 226/104 o powierzchni 15 m2, położona jest w miejscowości Kajkowo, przy ulicy Jeziornej. Działka powstała z podziału działki ew. nr 226/21 obręb Kajkowo, na podstawie decyzji z dnia 24 maja 2021 r. znak RGP.6831.13/2.2021. W związku z tym, iż działka przed podziałem stanowiła część drogi gminnej nr 153053 N ul. Jeziorna w m. Kajkowo, uchwałą Nr XLIV/377/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych, nowo wydzielona działka ew. nr 226/104 obręb Kajkowo została wyłączona z użytkowania jako droga publiczna i tym samym została pozbawiona kategorii drogi gminnej. Działka znajduje się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, porośnięta drzewami iglastymi i wykorzystywana jest na potrzeby sąsiedniej nieruchomości.
 
Działka ew. nr 226/102 o powierzchni 3 m2, położona jest w miejscowości Kajkowo, przy ulicy Jeziornej. Działka wykorzystywana jako droga i stanowi poszerzenie pasa ruchu drogowego na łuku z działką ew. nr 226/103 obręb Kajkowo. Działka powstała z podziału działki ew. nr 226/10 obręb Kajkowo, na podstawie decyzji z dnia 24 maja 2021 r. znak RGP.6831.13/1.2021.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, przyjętym uchwałą nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. działka ew. nr 226/104, położona w obrębie Kajkowo, przeznaczona jest pod 1KD – tereny dróg publicznych, natomiast działka ew. nr 226/102 obręb Kajkowo, przeznaczona jest pod 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.
 
Zbycie działki ew. nr 226/104 o pow. 0,0015 ha, położonej w obrębie Kajkowo, następuje w drodze zamiany na działkę ew. nr 226/102 o łącznej pow. 0,0003 ha, położone w obrębie Kajkowo, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działki ew. nr 226/104 o pow. 0,0015 ha, położonej w obrębie Kajkowo, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 660,00 zł.
 
Cenę działki ew. nr 226/102 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie Kajkowo, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 130,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ew. nr 226/104 obręb Kajkowo, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.
 
Jeżeli działka ew. nr 226/104 obręb Kajkowo, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 660,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 26 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 26 kwietnia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.